Last Tango in Partick

WORLD PREMIERE
National Theatre of Scotland and A Play, A Pie and A Pint, in association with MG ALBA and BBC ALBA supported by Bòrd na Gàidhlig, presentPages from Tango A5_leaflet_concept_V4
CLICK HERE TO BOOK NOW 
Last Tango in Partick/
An Tango mu dheireadh ann am Partaig
Written by Alison Lang, directed by Muireann Kelly
Cast: Mairi Morrison, David Walker & Iain Beggs        

Performances at Òran Mór, Glasgow from 20 to 25 February 2017

Leis a’ chloinn air an dachaigh fhàgail, tha Moira an dòchas gum faod beagan abhcaid a bhith an dàn dhi fhèin agus do dh’Iain. Dh’fhaodadh nan cuireadh iad dìreach beagan tìde seachad a’ dèanamh nithean còmhla, gun dùisgeadh iad sradag air choreigin sa phòsadh aca. Searbh de bhith a’ gabhail iongnaidh a bheil an sùgradh idir a’ dol a thòiseachadh, tha Moira a’ cur roimhpe na brògan dannsa a dhustaigeadh agus nithean a bheothachadh le beagan draoidheachd an lùib dannsa ‘strictly’. Ach, chan eil cùisean a’ dol mar a bha dùil nuair a tha i gu h-iongantach a’ tarraing aire fir a tha mòran nas òige na i fhèin. A bheil i a’ dannsa? A bheil e a’ faighneachd? Oir mar a tha fios aig gach neach, feumar dithis airson tango-adh …

With the children having flown the nest, Moira’s hoping there might be a bit more fun on the horizon for her and Iain. Perhaps if they just spend some time doing things together, they can rekindle the spark in her marriage. Fed up wondering if the fun’s ever going to start, Moira decides to dust off the old dancing shoes and liven things up with some strictly ballroom magic. However things don’t go according to plan when she receives the surprising attentions of a much younger man. Is she dancing? Is he asking? Because as everyone knows, it takes two to tango…

From 20th to 25th February 2017. Book tickets for Last Tango in Partick.