An Ite Gheal

An Ite Gheal

An Ite Gheal

An Ite Gheal (The White Feather)
Sgeulachd ghoirid ri craoladh air BBC Radio nan Gaidheal, 31 Màrt 2016, aig 12.00 is 22.10 agus an uair sin air iPlayer.

Dithis pheathraichean a’ feuchainn ri fireannaich a’ bhaile a bhrosnachadh, cleas nan suffragettes, ach chan eil iad air suim a ghabhail den chròn a nì iad.

Inspired by the suffragettes, two sisters give white feathers to young men in their town, but they haven’t thought about the consequences of their patriotic campaign.